Kardiovaskularna Autonomna Neuropatija Kod Osoba Obolelih Od Dijabetesa: Uticaj Trajawa Bolesti, Stepena Glikoregulacije I Tipa Dijabetesa

Abstract

KRATAK SADRŽAJ Uvod Kar di o va sku lar na auto nom na ne u ro pa ti ja (KAN) u di ja be te su je kli nič ki i eti o pa to ge net ski i da qe ne do voqno de fi ni san pro blem. Ciq rada Ciq ra da je bio da se utvr di uti caj tra ja wa bo le sti, ste pe na gli ko re gu la ci je i ti pa di ja be te sa na ošteće we kar di o va sku lar nog de la auto nom nog ner vnog si ste ma (ANS). Metod rada Istraživawe je ob u hva ti lo 100 bo le sni ka sa di ja be te som (50 sa ti pom 1 i 50 sa ti pom 2) i 20 zdra vih ispi ta ni ka (kon trol na gru pa). Za po sta vqa we di jag no ze KAN pri me we ni su kla sič ni Ju in go vi (Ewing) kar di o va sku larni te sto vi: Kar di jal ni od go vor na Val sa va ma ne var, Kar di jal ni od go vor na du bo ko di sa we (tzv. od nos E/I), Kar di jal ni od go vor na usta ja we (tzv. 30/15 od nos), Test or to stat ske hi po ten zi je i Od go vor krv nog pri ti ska na sti sak ru ke. Pro izvoq no je uze to da is pi ta ni ci či ji je skor bo do va na „pa ra sim pa tič kim” te sto vi ma (Val sa va ma ne var, od nos E/I, 30/15) bio jed nak sa 1,5 ili ve ći od ove vred no sti (od mo gu ća tri bo da) ima ju ošte će we pa ra sim pa tič kog de la ANS, da is pita ni ci či ji je skor bo do va na „sim pa tič kim te sto vi ma” (test or to stat ske hi per ten zi je i od go vor krv nog pri ti ska na sti sak ru ke) bio jed nak sa 1 ili ve ći od ove vred no sti (od mo gu ća dva bo da) ima ju ošte će we sim pa tič kog de la ANS, a da is pi ta ni ci či ji je uku pan skor bo do va na te sto vi ma bio jed nak sa 2 ili ve ći od ove vred no sti bo lu ju od KAN. Stepen gli ko re gu la ci je od re đen je ni vo om gli ko zi li ra nog he mo glo bi na (HbA1c). Rezultati Utvr đe na je sta ti stič ki zna čaj na, po zi tiv na ko re la ci ja iz me đu vred no sti sko ra na „pa ra sim pa tič kim” testo vi ma i tra ja wa bo le sti, kao i iz me đu ukup nog sko ra, od no sno KAN i tra ja wa bo le sti. Ni je uoče na ve za iz me đu skora na „sim pa tič kim” te sto vi ma, od no sno ošte će wa sim pa tič kog de la ANS i tra ja wa bo le sti. Utvr đe na je po zi tiv na ko re la ci ja iz me đu sko ra na „pa ra sim pa tič kim” te sto vi ma i ni voa HbA1c. Isto je uoče no i u od no su ošte će wa sim patič kog de la ANS i vred no sti HbA1c, kao i u od no su KAN, od no sno ukup nog sko ra i ni voa HbA1c. Sko ro dvo stru ko ve ći ko e fi ci jent ko re la ci je iz me đu sko ra na „sim pa tič kim” te sto vi ma i ni voa HbA1c u od no su na ko e fi ci jent ko re la ci je sko ra na „pa ra sim pa tič kim” te sto vi ma i vred no sti HbA1c uka zu je na ve ću ose tqi vost sim pa tič kog de la ANS na su bakut na po gor ša wa gli ko re gu la ci je. Ni je uoče na ko re la ci ja iz me đu vred no sti auto nom nih sko ro va i ti pa di ja be te sa. Zakqučak Re zul ta ti is tra ži va wa po ka zu ju da, po red tra ja wa bo le sti, do po ja ve KAN u di ja be te su do vo de i su ba kutna po gor ša wa gli ko re gu la ci je. Sim pa tič ko ner vno tki vo je funk ci o nal no ose tqi vi je na me ta bo lič ke po re me ća je u di ja be te su od pa ra sim pa tič kog. Do is po qa va wa KAN do la zi ne za vi sno od ti pa di ja be te sa.

Topics

    1 Figures and Tables

    Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)